آثار جسمی و روحی طلاق

آثار طلاق

آثار طلاق بیش از آن هستند که بتوان آنها را نادیده گرفت و بدون کوچک‌ترین توجهی به عواقب و آثار طلاق به این گزینه فکر کرد.
اگرچه در برخی موارد، زندگی‌های زناشویی به بن‌بست می‌رسد و بهترین گزینه و راهی که در پیش روی آنها است طلاق است.
در برخی موارد هم می‌توان با بهره‌گیری از مشاوره و زوج‌درمانی به زندگی مشترک ادامه داد.
اما در این مواقع طرفین به دلیل ناآگاهی نسبت به راه‌های بهبود روابط و عدم مراجعه به مشاوره ازدواج، صبر و طاقت خود را از دست داده و بدون توجه به آثار طلاق تن به این عمل می‌دهند.

آثار طلاق در زندگی کودکان یا فرزندان طلاق

در صورتیکه زوجی که طلاق می‌گیرند دارای فرزند باشند، آثار طلاق بیش از طرفین متوجه این فرزندان طلاق است.
کودکانی که پس از طلاق همراهی و تداوم حضور یکی از والدین خود را از دست می‌دهند.

آثار طلاق

آثار طلاق در زندگی آینده زوجین

آثار طلاق در زندگی خود زوج‌ها هم به وضوح به چشم می‌خورد و زندگی آنها را دگرگون می‌کند.
نمی‌توان نادیده گرفت که برای برخی طلاق، آسایش و آرامش بیش‌تری به ارمغان می‌آورد اما برای همه این گونه نیست.
برای مثال در برخی از شهرهای کوچک زندگی برای زنان مطلقه دشوارتر است!!
و یا اینکه مردان مطلقه راه ساده‌ای برای ازدواج مجدد در پیش ندارند چرا که یک طلاق در گذشته آنها به چشم می‌خورد.

برای کم کردن آثار طلاق باید به چه مشاوری رجوع کرد؟

با انجام چه کارهایی می‌توان آثار مخرب طلاق بر فرزندان را کاهش داد؟

از نظر روحی برای فرزندان طلاق مناسب‌تر است که با کدام یک از والدین زندگی کنند؟

آیا با وجود به بن‌بست رسیدن زندگی مشترک، ماندن در رابطه به خاطر فرزندان کار صحیحی است؟

مشاوران چه راه کاری برای کاهش اثرات مخرب طلاق بر زندگی زنان مطلقه دارند؟

12 jul 2017