استفاده از اسپری لیدوکائین برای درمان زود انزالی

:لیدوکائین ودرمان زود انزالی

اسپری یا ژل لیدوکائین را میتوان بصورت محدود و البته توصیه نشده توسط پزشکان برای درمان زود انزالی مردان مورد استفاده قرار داد . و نتایج حاصله از این نوع درمان نعوظ زودرس مقطعی بوده و ماندگار نمیباشد.

لیدوکائین 10 درصد

اسپری لیدوکائین برای دیر انزالی

قیمت اسپری لیدوکائین

طریقه مصرف پماد لیدوکائین

ژل لیدوکائین

لیدوکائین برای خانمها

لیدوکائین مقعدی

اسپری لیدوکائین تاخیری

 

21 jul 2017